Z histórie inštitucionálnej predškolskej výchovy v našej obci

            Hovoriac o začiatkoch inštitucionálnej výchovy v obci nemožno ich doložiť písomnou dokumentáciou a fotodokumentáciou, pretože tá v dôsledku II. svetovej vojny bola zničená. Prvé sprostredkované informácie o udalostiach a počinoch súvisiacich s predškolskou výchovou boli v školskej kronike v  roku 1947 chronologicky zaznamenané v časovom horizonte od 20. augusta 1942, kedy bola v našej obci otvorená prvá materská škola „OVODA“, do roku 1947. V rokoch  1944 až 1946, koncom vojny a po jej skončení v dôsledku obnovy zničenej školy, výchova v materskej škole bola prerušená. Školský rok 1946/1947 začína s oneskorením 15. decembra 1946. Prvou riaditeľkou a zároveň kvalifikovanou učiteľkou materskej školy bola Katarína Mačošková. Na poste riaditeľky v priebehu dvadsiatich piatich rokov sa postupne vystriedali Magdaléna Suchá, Katarína Balogová, Anna Bodnárová, Mária Draganová, Mária Steranková, Anna Kobanová, Helena Surová, Mária Tiľňaková a Mária Vasilenková. Po častých zmenách vo vedení školy v školskom roku 1974/1975 do funkcie riaditeľky materskej školy bola menovaná Mária Neuschwendtnerová, ktorá v tejto funkcii zotrvala do konca školského roka 1987/1988. Osemdesiate a deväťdesiate roky minulého storočia začali písať novú históriu našej materskej školy. Začalo sa s výstavbou novej budovy materskej školy, ktorá 31.augusta 1979 bola slávnostne odovzdaná do užívania. Rozšírením priestorov školy o nový učebný a hospodársky pavilón v školskom roku 1979/1980 sa navýšil počet tried. Z jednotriedky, neskôr školy s dvomi triedami, od 1. septembra výchova a vzdelávanie boli zabezpečené v štyroch triedach pre vyše sto detí. Po odchode Márie Neuschwendtnerovej do starobného dôchodku za riaditeľku školy bola menovaná Magdaléna Klecová, ktorá vo vedúcej funkcii pôsobila tri roky. Začiatkom školského roka 1991/1992 za riaditeľku bola zvolená a následne menovaná Anna Ľachová. Nárast nezamestnanosti a  s ňou spojený prudký pokles záujmu rodičov  o predprimárne vzdelávanie detí bol dôvodom postupného zrušenia dvoch tried. K ďalším zmenám dochádza v roku 2002, kedy Okresný úrad v Snine s účinnosťou od 1.  apríla 2002 materskú školu zaradil do organizačnej štruktúry Základná škola s materskou školou Stakčín, okres Snina. O dva mesiace neskôr, 1.júna 2002, dochádza k prechodu zriaďovateľskej funkcie Základnej školy s materskou školou Stakčín, okres Snina z Okresného úradu Snina na Obec Stakčín. Zaradením materskej školy do organizačnej štruktúry základná škola s materskou školou, riaditeľkou materskej školy bola menovaná Mgr. Tatiana Kapraľová, ktorá v tejto funkcii pôsobí dodnes.                                                                                                                                              

            V ostatných rokoch sa nám podarilo vynoviť interiérové priestory školy, zakúpiť nové zariadenie. V spolupráci so zriaďovateľom v rámci eurofondov sme zrealizovali rekonštrukciu strechy, zateplenie a novú fasádu na učebnom pavilóne. Čiastočne sme vybudovali prístupové chodníky k budovám materskej školy.  Na školskom dvore bola osadená nová drevená ihrisková zostava, kolotoč a pružinové hojdačky. V začatej inovácii plánujeme pokračovať v nasledujúcich rokoch k spokojnosti našich detí.