Príloha č.1 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

22.05.2020 12:48

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:

 • telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
 • malátnosť, neprimeraná únava
 • začervenané, zapálené oči s výtokom
 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
 • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
 • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
 • suchý dusivý kašeľ
 • vlhký produktívny kašeľ
 • vracanie
 • náhla strata chuti a čuchu
 • riedka stolica niekoľkokrát denne
 • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
 • iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

 

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................

 

Dňa ............... meno a  podpis zákonného zástupcu ..........................................................

 

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................

 

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................

 

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................